Vi skal tilbage til 1776

  • Jyllands-Posten, 4. marts 2022

Man skal ikke være fremmed i det land, man er født og opvokset i. Derfor har Radikale Venstre fremsat lovforslag om, at børn og unge, der er født og opvokset her i landet, og som ikke har begået kriminalitet, skal have nemmere adgang til statsborgerskab, når de fylder 18 år eller består folkeskolens afgangseksamen.

Det vil også betyde, at vi følger statsborgerretskonventionen.

Vi har i De Radikale som bærende værdi, at Danmark overholder de retsprincipper og konventioner, som vi har tilsluttet os: Dels fordi vi støtter de internationale retsstatsprincipper, herunder også folkeretten, dels fordi et lille land som Danmark ville være ilde stedt, såfremt større og stærkere magter med inspiration fra Danmark indledte et folkeretligt fribytterkaos uden hensyntagen til internationale aftaler.

De Radikales forslag afspejler en tankegang, som ikke “bare” er gengivet i konventionen, men også i retstilstanden siden 1776.

Siden Indfødsretsforordningen af 1776 har en person født i Danmark automatisk erhvervet dansk statsborgerskab ved det fyldte 19. år, medmindre den pågældende forinden havde afgivet erklæring om ikke at ville erhverve dansk statsborgerskab.

Denne automatiske erhvervelse af statsborgerskab blev i 1950 erstattet af en erklæringsordning for bl. a. alle udlændinge mellem 21 og 23 år, der var født i Danmark og vedblivende havde haft bopæl her. I 1999 blev erklæringsreglen strammet. Og i 2004 blev erklæringsordningen så helt afskaffet undtagen for nordiske unge. Men De Radikale kom stærkt tilbage: I 2014 genindførte Socialdemokratiet og Radikale Venstre erklæringsordningen.

Og så igen et tilbageslag, hvor Venstre-regeringen fjerner ordningen i 2016.

Vender vi tilbage til 1776, så fremgik det af Indfødsretsforordningens § 9, at »her fødte Børn, når de her i Staten forblive, tilhobe skal agtes og ansees fuldkomne for Indfødte«. Det er regeringen og dens udlændingepolitiske støttepartier Venstre, De Konservative, LA, DF og NB ikke enige i.

Mange dygtige borgere, som Danmark har brug for, skal igennem et hækkeløb for at opnå fulde (statsborger-) rettigheder i Danmark. Så når vi endnu engang tager dette forslag i salen, er det, fordi vi ser denne uhyggelig tendens sprede sig. Det handler om splittelse. Og derfor opfordrer jeg til at genlæse forordningen fra 1776, som havde til formål at sikre, at de indfødte fik ret til ansættelse i embeder, og den blev vedtaget som led i en opbygning af den danske nation, hvori der indgik en dansk identitetsdannelse.

1 kommentar

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *